مشاورهدر وقت مشاوره، بیمار از نظر شکل ظاهري بینی، وضعيت سپتوم میانی بيني و شاخك هاي داخل بيني مورد معاينه قرار می گیرد. جراح ازخواسته ها و سلایق بیمار و انتظارات وی مطلع خواهد شد. متقابلاً جراح بینی ذهنیات و طرح های خود را مطرح می سازد و بیمار را از خواست ها و انتظارات غیر اصولی و غیر عملی اش مطلع می سازد.